تماس بگیرید

086 452 60 190-200

ایمیل بفرستید

info@ahangarco.ir

پروژه ها

پروژه چدن سازی کاشان

پروژه چدن سازی کاشان

وضعیت پروژه :پروژه انجام شده

جزئیات بیشتر
پروژه دارین استیل عراق

پروژه دارین استیل عراق

پروژه دارین استیل توسط شرکت آهنگر

جزئیات بیشتر
پروژه آینه ورزان

پروژه آینه ورزان

پروژه اینه ورزان توسط شرکت آهنگر

جزئیات بیشتر
پروژه صنایع ورق ایران

پروژه صنایع ورق ایران

پروژه صنایع ورق توسط شرکت آهنگر

جزئیات بیشتر
پروژه ساختمانی سال 98

پروژه ساختمانی سال 98

وضعیت پروژه :پروژه انجام شده

جزئیات بیشتر
پروژه پنل 2شرکت مانا انرژی پاک

پروژه پنل 2شرکت مانا انرژی پاک

پروژه پنل 2 شرکت مانا انرژی پاک ساخت شده توسط شرکت آهنگر پیشگامان سازه زرند وضعیت پروژه :در حال اجرا

جزئیات بیشتر
پروژه ویفر شرکت مانا انرژی پاک

پروژه ویفر شرکت مانا انرژی پاک

پروژه ویفر شرکت مانا انرژی پاک ساخت شده توسط شرکت آهنگر پیشگامان سازه زرند

جزئیات بیشتر
پروژه دانشگاه  علوم  پزشکی البرز

پروژه دانشگاه علوم پزشکی البرز

پروژه دانشگاه علوم پزشکی البرز ساخته شده توسط شرکت آهنگر پیشگامان سازه زرند

جزئیات بیشتر