تماس بگیرید

086 452 60 190-200

ایمیل بفرستید

info@ahangarco.ir

پروژه سوله عسلویه

وزن پروژه :109.905

اتصال سازه :پیچ و مهره

آدرس پروژه :عسلويه - پتروشیمی بوشهر - سايت 1 - شركت صنعتی