تماس بگیرید

086 452 60 190-200

ایمیل بفرستید

info@ahangarco.ir

پروژه دانشگاه علوم پزشکی البرز

وزن پروژه :2500 تن

اتصال سازه : جوشی