تماس بگیرید

086 452 60 190-200

ایمیل بفرستید

info@ahangarco.ir

نظارت جوش

ضرورت بازرسی براي حصول از اطمینان از کیفیت جوش و مطابقت آن با خواسته استانداردهاي جوش، باید کلیۀ عوامل جوشکاري در مراحل مختلف اجزاء،مورد بازرسی و کنترل دقیق قرار گیرند .این بازرسی باید طوري تنظیم شود که یافتن عیوب به پایان کار موکول نشود و در کلیۀ مراحل اجراء از خراب شدن جوش جلوگیري شود و در صورت بروز خرابی، علل آن تعیین و راهها و وسایل برطرف نمودن عیب پیشنهاد گردد .استقرار دستگاه بازرسی در کارگاه ساخت قطعات جوش شده از هزینۀ دوباره کاري ها کاسته و با کسب تجربه در مراحل اولیه هر نوع کار،از پیش آمدن عیوب در مراحل بعدي یا کارهاي مشابه جلوگیري می شود.

در تمام فعالیت های شرکت مهندسی پیشگامان سازه آهنگر  به منظور آگاهی از کیفیت جوش و مجموعه جوش داده شده بازرسی جوش ضروری است.

وظایف بازرس جوش

1- تفسیرنقشه هاي جوشکاري و مشخصات آنها

 2-بررسی سفارش خرید به منظور حصول اطمینان از درستی تعیین مواد جوشکاري و مواد مصرفی

3-بررسی و شناسایی مواد دریافت شده طبق مشخصات سفارش خرید

4-  بررسی ترکیبات شیمیایی و خواص مکانیکی از روي گزارشات و مستندات طبق نیازمندیهاي معین شده

5-بررسی فلز مبنا از نظر عیوب و انحرافات مجاز

6-بررسی نحوة انبار کردنفلز پر کننده و دیگر مواد مصرفی

7-بررسی تجهیزات مورد استفاده

8بررسی آماده سازي اتصال جوش

9- بررسی جفت و جوري اتصال

10- بررسی به کار گرفتن دستورالعمل جوشکاري تاییدشده

11-بررسی ارزیابی صلاحیت جوشکاران و اپراتورهاي جوشکاري

12-انتخاب نمونه هاي آزمایش تولید-3ارزیابی نتایج آزمایش

14-نگهداري سوابق

15- تهیه و تنظیم گزارش

انواع بازرسی جوش در شرکت آهنگر پیشگامان سازه زرند

بازرسی چشمی

آزمایش مخرب PTیا MTو UTیا RT

آزمایش کشش عرضی

آزمایش خمش